Povinné Údaje

Informations éditeur

ABI Profils
ZI Chavanon – Lot 28
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél. 04 71 61 29 99 – Fax. 04 71 61 29 90

Návrh webových stránok/webhosting

IRIS Interactive
„Donnez plus de sens à votre communication“
3, avenue d’Aiguilhe
43000 Le Puy en Velay
Tél. : +33 4 71 04 93 01 – Fax: + 33 4 71 04 98 50
www.iris-interactive.fr

Autorské práva – Copyright © – Liens

Reprodukcia v papierovej podobe
S výnimkou obrázkov je dovolené reprodukovať obsah stránok tohto webu v papierovej podobe za dodržania nasledujúcich podmienok:

  • bezplatné šírenie obsahu,
  • rešpektovanie integrity reprodukovaných dokumentov (bez modifikácií alebo úprav akéhokoľvek druhu)
  • výslovné uvedenie zdroja www.abiprofils.com a oznámenie, že reprodukčné práva sú vyhradené a prísne obmedzené.

Reprodukcia na elektronických nosičoch
Reprodukcia celých alebo iba časti týchto stránok na elektronickom médiu sa povoľuje za podmienky, že bude jasným a čitateľným spôsobom uvedený zdroj (www.abiprofils.com) a poznámka „práva vyhradené“.
Tieto informácie môžu byľ použité iba pre osobné, asociatívne alebo odborné účely; akékoľvek použitie pre komerčné alebo reklamné účely je vylúčené.

Vytváranie odkazov na www.abiprofils.com
ABI profils schvaľuje uvedenie hypertextového odkazu smerujúce k jeho obsahu, iba ak:

  • nepoužijete tzv. deep linking tj. že stránky www.abiprofils.com nesmú byť prekryté v stranách iného webu, ale prístupné v novom okne.
  • uvediete zdroj, ktorý bude hypertextovým odkazom priamo k zamýšľanému obsahu.
    Informácie budú použité iba pre osobné, asociatívne alebo odborné účely; akékoľvek použitie pre komerčné alebo reklamné účely je vylúčené.

Toto oprávnenie sa nevzťahuje na webové stránky, ktoré šíria informácie, ktoré sú polemickej, pornografickej či xenofóbnej povahy alebo ktoré môžu vo väčšej miere zasahovať do cudzích osobnostných práv.

Ak sa jedná o iné účely, obráťte sa na nás.

Rozsah obsahu stránok

Napriek starostlivej snahe, ktorú venujeme tu uvádzaným informáciám a realizácií stránok s využitím najnovšej techniky, sa môžu na tomto webe vyskytnúť neúmyselné chyby, opomenutia, nepresnosti, neúplnosti alebo doplnky. ABI Profils nemôže preto niesť zodpovednosť, výslovne ani implicitne, za celý obsah týchto stránok; užívateľ stránok a informácií tu obsiahnutých berie na vedomie, že ich využíva na vlastné nebezpečenstvo a že ABI profils teda nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu, ktoré by boli následkom použitia informácií, alebo iba ich časťou, obsiahnutých na týchto webových stránkach.

Rovnako nemôže byť spoločnosti ABI Profils pripísaná zodpovednosť za povahu alebo obsah stránok, na ktoré sú uvedené odkazy na nasledujúcich stranách a najmä tie, na ktoré je prístup cez hypertextové odkazy uvedené na stránkach tohto webu. V súlade so zákonom 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov máte právo na prístup a opravu údajov o vašej osobe.

Ochrana osobných údajov

Žiadne osobné údaje nie sú zhromažďované bez vášho vedomia.
Žiadne osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
Tieto stránky boli registrované u CNIL pod číslom (registrácia práve prebieha).