Výrobné prostriedky

KVALITA – INOVÁCIA – VÝROBNÝ PROCES

Extrúzia: Pod výrazom extrúzia rozumieme kontinuálne vytláčanie plastovej hmoty/taveniny cez nástroj, ktorému hovoríme vytláčacia hlava.
Extrudovaný plast je teda výsledok vytláčania, technologického procesu, ktorý prebieha na vytláčacej linke, ktorá má dvojaký účel – jednak daný polymér teplom pretvoriť na homogénnu taveninu, jednak túto taveninu dopraviť v dostatočnom množstve s potrebnou teplotou a tlakom do nástroja. Hlavnou súčasťou extrúznej linky je šnek. Na konci tejto operácie musí byť tavenina čo najrýchlejšie schladená, aby vytláčací polotovar získal optimálne výsledný tvar a rozmery podľa zadanej špecifikácie. Táto operácia sa nazýva kalibrácie.
Koextrúzia: Pod výrazom extrúzia rozumieme kontinuálne vytláčanie viacerých plastových hmôt/tavenín cez vytláčaciu hlavu.
Pri koextrúzií dochádza vo vytláčacej hlave k pevnému spojeniu jednotlivých typov plastov. Tento proces je charakterizovaný spracovaním jednotlivých plastov na dvoch oddelených extrudéroch. Z týchto dvoch extrudérov vstupuje tavenina do jednej vytláčacej hlavy požadovaného profilu, umiestnenej na hlavnom extrudéri, čím získame napr. produkty, kde každá vrstva vnáša do konečného výrobu charakteristickú vlastnosť ako napríklad pevnosť a pružnosť, alebo môžeme vrstviť dve farebné stopy. Účelom tohto špecifického výrobného procesu je najčastejšie získať výrobok s dvomi funkciami podľa zadanej špecifikácie, napr. nosnú funkciu (pevný materiál) + tesniacu funkciu (pružný materiál). Profil je následne skalibrovaný a ochladený ako pri klasickej extrúzií.

Aby naše know-how naplno podporilo vaše inovácie, výroba beží v troch smenách (3 * 8) a využívame nasledujúce strojové vybavenie :

  • 14 extrúznych liniek jedno- a dvoj šnekových WEBER – AMUT – BATTENFELD
  • 6 dvojmateriálových koextrúznych liniek
  • Nástrojáreň s 300 nástrojmi (pre rúrky aj profily)
  • Modulárne a nastaviteľné vybavenie našich liniek (rovné a uhlové rezanie, ink-jet značenie, kontinuálne lepenie, aplikácia lepiacej alebo magnetickej vrstvy…)
  • Zariadenie pre optimálnu integráciu pri spracovaní dvoj- a trojkomponentných dielov
  • Adaptácia procesných podmienok na špecifiká produktu
  • Výrobná kapacita od 10 g do 5 kg na meter dĺžky
  • Integrovaný systém kvality ISO 9001

Tieto výkonné a neustále inovované nástroje sú vám k službám, schopné ponúknuť uspokojivé riešenie, či už sa na nás obrátite s akokoľvek špeciálnymi požiadavkami a akokoľvek náročným projektom.